Obchodné podmienky pre podnikateľov a právnické osoby ako platcov DPH

Súvisiace dokumenty:

Zásady ochrany osobných údajov
Reklamačný protokol
Formulár na odstúpenie od zmluvy


Tieto obchodné podmienky pre podnikateľov a právnické osoby ako platcov DPH upravujú objednávku licencie na aplikáciu a využívanie aplikácie foxydesk a ďalších služieb dostupných na webovom rozhraní www.foxydesk.sk a ďalej právne pomery vznikajúce medzi vami a prevádzkovateľom pri uzatváraní zmluvy a využívaní aplikácie a webového rozhrania.

1. Vymedzenie pojmov

V týchto obchodných podmienkach sa ďalej používajú tieto pojmy v nižšie uvedenom význame:

"administrátorský účet" je účet používateľa vedený na vašom (prípadne pri využití doplňujúcej služby poskytnutia servera či hostingu prevádzkovateľa na našom) webovom rozhraní, prostredníctvom ktorého je umožnený prístup do aplikácie.
"aplikácia" je aplikácia foxydesk, ktorá zahŕňa softvér a ďalšie funkčné prvky vytvorené prevádzkovateľom alebo využívané prevádzkovateľom na základe licencie. Aplikácia slúži ako live chat pre vašich zákazníkov. Aplikácia nie je predmetom kúpy, poskytované je len nevýhradné a časovo neobmedzené právo na jej používanie (licencia)
"cenou" sa rozumie cena za licenciu k aplikácii a prípadne cena za doplnkové služby
"doplňujúce služby" sú služby prevádzkovateľa spočívajúce v inštalácii aplikácie na váš server alebo poskytnutie servera či hostingu prevádzkovateľa, prípadne ďalšie služby uvedené na webovom rozhraní
"kontaktné údaje prevádzkovateľa" sú: kontaktný e-mail: info@foxydesk.cz
"občiansky zákonník" je zákon č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov
"obchodné podmienky" sú tieto obchodné podmienky v platnom znení
"prevádzkovateľ (alebo „my“)" je spoločnosť Foxify, s.r.o., so sídlom Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ: 06397620, DIČ: , zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 256795 ;
"zmluva" je akákoľvek zmluva uzavretá medzi vami a prevádzkovateľom podľa týchto obchodných podmienok
"používateľ (alebo „vy“)" je akákoľvek osoba, ktorá využíva aplikáciu. Používateľom podľa týchto obchodných podmienok môže byť podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba ako platca DPH ;
"webové rozhranie" je rozhranie dostupné na www.foxydesk.sk
"zákon o ochrane spotrebiteľa" je zákon č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
"zásady ochrany osobných údajov" je dokument upravujúci podmienky spracovania a využívania osobných a ďalších údajov, ktorý tvorí súčasť zmluvy. Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami súhlasíte aj so zásadami ochrany osobných údajov

2. Uzavretie zmluvy a platobné podmienky

2.1. Na webovom rozhraní je uvedený popis aplikácie vrátane jej hlavných vlastností a popis doplňujúcich služieb. Prezentácia aplikácie a doplňujúcich služieb uvedená na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejde o návrh prevádzkovateľa na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovenia § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka. Na uzavretie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku a aby došlo k prijatiu tejto objednávky prevádzkovateľom.

2.2. Cena licencie k aplikácii a cena doplňujúcich služieb sú vždy uvádzané ako konečné, vrátane všetkých prípadných daní a poplatkov.

2.3. Objednávku vykonávate prostredníctvom webového rozhrania, prípadne iným spôsobom uvedeným na webovom rozhraní alebo podľa našej vzájomnej dohody. Objednávka musí vždy obsahovať voľbu aplikácie a všetkých doplňujúcich služieb, zvolený spôsob platby a vaše kontaktné údaje (meno a priezvisko či názov spoločnosti, identifikačné číslo, adresu na doručovanie, telefónne číslo, e-mailovú adresu). Ak ste podnikateľom, ste túto skutočnosť povinný preukázať, a to zadaním platného identifikačného čísla do objednávky.

2.4. Pri vyplnení objednávkového formulára zároveň vyjadríte súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Záväzná objednávka je odoslaná stlačením tlačidla „Dokončiť objednávku“.

2.5. Prevádzkovateľ nie je povinný prijatú objednávku potvrdiť. Nepotvrdená objednávka nie je pre prevádzkovateľa záväzná. Prevádzkovateľ je oprávnený overiť si objednávku v prípade pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neoverenú objednávku môže prevádzkovateľ odmietnuť.

2.6. Zmluva je uzavretá okamihom, keď vám bolo doručené prijatie záväznej objednávky zo strany prevádzkovateľa. V prijatí záväznej objednávky vám budú zároveň oznámené pokyny k platbe. Platba prebieha prostredníctvom bankového prevodu na účet prevádzkovateľa č. SK0383300000002301370338.

2.7. Predmetom zmluvy je udelenie nevýhradnej, teritoriálne a časovo neobmedzenej licencie na prístup a používanie aplikácie a prípadne poskytnutie doplňujúcich služieb prevádzkovateľom.

2.8. Pokiaľ s nami uzatvárate zmluvu za obchodnú spoločnosť alebo inú právnickú alebo fyzickú osobu, vyhlasujete, že máte oprávnenie tento subjekt zastupovať. Vaše vyhlásenie nie sme povinní preverovať. Ak nám vznikne v súvislosti s nepravdivými vyhláseniami škoda, zaväzujete sa ju v plnej výške nahradiť.

3. Využívanie aplikácie

3.1. Pomocou aplikácie je možné využívať live chat na vašom webovom rozhraní na komunikáciu s vašimi zákazníkmi. Všetky funkcie aplikácie sú podrobne popísané na webovom rozhraní.

3.2. Využívanie aplikácie je možné na základe uzatvorenej zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 2 týchto obchodných podmienok. Na vyskúšanie aplikácie je možné tiež bezplatné používanie jej demo verzie počas 7 dní.

3.3. Aplikáciu je možné začať naplno využívať po pripísaní sumy na účet prevádzkovateľa. Do 14 dní od pripísania sumy na účet prevádzkovateľa vám bude zaslaný na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke odkaz na stiahnutie inštalačného balíčka vrátane licenčného kódu, informácií týkajúcich sa licencie a ďalších inštrukcií, najmä na účely inštalácie aplikácie.

3.4. Upozorňujeme, že podmienkou na využívanie aplikácie je prístup na internet a ďalej hosting či server, ktorý podporuje minimálne PHP 5.3 a databázu MySQL 5.2 (toto neplatí v prípade využitia doplňujúcej služby poskytnutia servera alebo hostingu prevádzkovateľa). Plne zodpovedáte za voľbu poskytovateľa internetu. V prípade nevhodného pripojenia prevádzkovateľ nezodpovedá za sťaženú možnosť používania aplikácie. Súhlasom s obchodnými podmienkami potvrdzujete, že uvedené technické požiadavky na prevádzku aplikácie beriete na vedomie.

3.5. Na využívanie aplikácie si musíte založiť administrátorský účet. Na zriadenie administrátorského účtu je nutné zadať e-mail a zvoliť heslo na vstup do administrátorského konta programu. Prístupové údaje do administrátorského účtu uchovávajte v tajnosti. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie používateľského účtu treťou osobou.

3.6. Prostredníctvom administrátorského účtu môžete komunikovať s vašimi zákazníkmi, pridávať, odoberať a združovať operátorov (osoby s právom komunikácie s vašimi zákazníkmi), sledovať štatistiky a využívať prípadné ďalšie funkcie aplikácie uvedené na webovom rozhraní.

3.7. V cene licencie sú zahrnuté aj aktualizácia zadarmo a technická podpora prevádzkovateľa, na ktorú môžete využiť kontaktné údaje prevádzkovateľa. Spôsob, rozsah a termíny, kedy je možné technickú podporu využívať, sú uvedené na webovom rozhraní.

4. Poskytnutie doplňujúcich služieb

4.1. Ak ste si spolu s aplikáciou objednali doplňujúce služby, budú vám poskytnuté podľa informácií uvedených na webovom rozhraní.

4.2. Sumu za inštaláciu aplikácie na váš server technikom prevádzkovateľa možno uhradiť spolu so sumou za licenciu rovnakým spôsobom podľa článku 2.6. Po pripísaní sumy na účet prevádzkovateľa vás bude do 14 dní kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v objednávke technik prevádzkovateľa spolu s popisom ďalšieho postupu.

4.3. Na účely inštalácie aplikácie technikom prevádzkovateľa sa zaväzujete zabezpečiť všetky potrebné podmienky podľa jeho pokynov. Prístup na FTP server, prístupové údaje do databázy a znenie SMTP servera. V prípade nedodržania týchto podmienok vám nie sme povinní túto službu poskytnúť a nemáte nárok na vrátenie sumy za inštaláciu aplikácie.

4.4. Poskytnutie servera či hostingu prevádzkovateľa pre aplikáciu je spoplatnené paušálne a hradí sa vždy raz ročne prevodom na účet prevádzkovateľa č. SK0383300000002301370338 podľa pokynov uvedených na webovom rozhraní.

5. Práva z chybného plnenia

5.1. V prípade, že je aplikácia dlhodobo nedostupná (t.j. dlhšie ako 3 pracovné dni za sebou), alebo ak aplikácia alebo poskytované služby:

  • nezodpovedajú popisu uvedenému na webovom rozhraní,
  • nezodpovedajú popisu v komunikácii medzi nami vzťahujúci sa na zmluvu,
  • nie sú poskytnuté v dohodnutom termíne,
  • nie sú poskytnuté s náležitou odbornosťou a starostlivosťou,

máte práva z chybného plnenia podľa občianskeho zákonníka (najmä v súlade s § 1914 až 1925 občianskeho zákonníka).

5.2. Práva z chybného plnenia vám nepatria, ak ste o chybe pred poskytnutím služby vedeli, alebo ste chybu sami spôsobili, najmä poskytnutím nesprávnych alebo neúplných vstupných informácií.

5.3. Reklamáciu uplatnite bezodkladne po zistení chyby. Najneskôr možno chybu reklamovať do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia služby.

5.4. V prípade chybného plnenia máte najmä právo na:

  • bezplatnú nápravu (opravou alebo doplnením toho, čo chýba);
  • primeranú zľavu z ceny;
  • odstúpenie od zmluvy (len v prípade, že nemožno chybu odstrániť a ak nemožno pre ňu aplikáciu riadne používať).

Prípadné ďalšie práva vyplývajúce z platných právnych predpisov nie sú týmto ustanovením dotknuté.

5.5. Reklamáciu je možné uplatniť e-mailom či písomne. Pri uplatnení reklamácie odporúčame čo najpresnejšie opísať chybu, v čem závadu spatřujete, a aký spôsob vyriešenia reklamácie preferujete. Urýchli to postup reklamácie.

5.6. Doručené reklamácie vybavujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie vám vystavíme písomné potvrdenie.

5.7. V súlade s občianskym zákonníkom máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie. Vezmite na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, počas ktorej je potrebné na chybu upozorniť.

6. Trvanie zmluvy a ukončenie spolupráce

6.1. Zmluva je uzatváraná na dobu neurčitú.

6.2. Spoluprácu môžete kedykoľvek ukončiť odinštalovaním aplikácie prostredníctvom administrátorského účtu. Suma za licenciu sa v takomto prípade nevracia.

6.3. Možnosti ukončenia spolupráce medzi nami sa ďalej riadia podľa zákonných podmienok. Najmä je možné odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia týchto obchodných podmienok závažným spôsobom, porušenia dobrých mravov a platných právnych predpisov. V prípade, že odstúpime od zmluvy z vyššie uvedených prípadov, nemáte nárok na vrátenie sumy za licenciu.

7. Ochrana autorských práv prevádzkovateľa a tretích osôb

7.1. Všetky práva k aplikácii (vrátane mena, kódov, ochrannej známky, softvéru, videí, obrázkov, grafiky, zvukov a pod.) a k jej jednotlivým častiam sú výhradným majetkom prevádzkovateľa. Nie ste oprávnený udeľovať licencie, sublicencie, kopírovať, upravovať alebo vytvárať z aplikácie odvodené diela. Nie ste oprávnený spätne prekladať, dekompilovať alebo sa inak pokúšať extrahovať zdrojový kód aplikácie alebo jej časti.

7.2. Obsah webových stránok prevádzkovateľa, obsah aplikácie a webový obsah, ktorý s aplikáciou súvisí, a všetky na nich a v súvisiacich tlačených médiách publikované materiály (propagačné letáky, videá, inzercia, texty, fotografie, obrázky, logá a ďalšie), vrátane programového vybavenia webového rozhrania a týchto obchodných podmienok, je chránený autorským právom prevádzkovateľa a môže byť chránený ďalšími právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať na ľubovoľný účel bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Predovšetkým je zakázané odplatne alebo bezplatne sprístupňovať fotografie a texty umiestnené na webovom rozhraní.

7.3. Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

7.4. Pri nerešpektovaní tohto článku 7 budeme postupovať v súlade so zákonom č. 121/2000 Zb., autorský zákon, v znení neskorších predpisov, a s občianskym zákonníkom. Najmä máme v takom prípade nárok na odstránenie nevyhovujúceho stavu, primerané zadosťučinenie, náhradu škody a/alebo vydanie bezdôvodného obohatenia.

8. Výhrady

8.1. Použitie aplikácie je na vaše vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu priamu ani nepriamu škodu vrátane straty uložených dát či ušlého zisku, ktorá je dôsledkom použitia alebo nemožnosti použitia aplikácie. Ak by napriek vyššie uvedenému bola uznaná povinnosť prevádzkovateľa na náhradu škody, je táto povinnosť (len v prípade, že nie ste spotrebiteľom) obmedzená len do výšky ceny za licenciu k aplikácii.

8.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za to, akým spôsobom aplikáciu využívate. Najmä nenesie zodpovednosť za vaše používanie aplikácie v rozpore s platnými právnymi predpismi a neplnenie alebo nesprávne plnenie vašich zákonných povinností.

8.3. Zodpovedáte za to, že vaše konanie v súvislosti s aplikáciou a používanie aplikácie bude vždy v súlade s týmito obchodnými podmienkami a platnými právnymi predpismi. Vaša činnosť nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi, verejným poriadkom a nesmie obmedzovať výkon práv tretej osoby. Nesmiete sprístupniť aplikáciu žiadnej neoprávnenej tretej osobe. Nie ste oprávnený predávať, licencovať, prenajímať, postúpiť alebo sprístupniť aplikáciu tretím osobám bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

8.4. Ak sa v súvislosti s využívaním aplikácie dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, alebo budete porušovať zmluvu vrátane týchto obchodných podmienok, je prevádzkovateľ oprávnený obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť používanie vami zakúpenej licencie k aplikácii, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste povinný uhradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá vaším konaním podľa tohto odseku preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

8.5. Vezmite na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať pravidelnú údržbu aplikácie. V takom prípade nemusí byť aplikácia dočasne dostupná. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu priamu ani nepriamu škodu, ktorá je dôsledkom nemožnosti použitia aplikácie. Kapacita úložiska komunikácií v rámci administrátorského účtu je obmedzená, a prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek stratu uložených dát.

8.6. V prípade akéhokoľvek problému je snahou prevádzkovateľa zabrániť strate alebo poškodeniu dát. Prevádzkovateľ však nemôže zaručiť stálu dostupnosť a integritu dát a neručí za akékoľvek zmeny, straty alebo poškodenie uložených dát, ak sú spôsobené technickými poruchami, vašou činnosťou alebo útokmi tretích strán.

8.7. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do aplikácie alebo v dôsledku použitia aplikácie v rozpore s jej určením. Pri využívaní aplikácie nesmiete používať mechanizmy, programové vybavenie, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jej prevádzku, t.j. predovšetkým narušiť funkciu aplikácie alebo neprimerane zaťažovať aplikáciu, a ďalej nesmiete vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla vám alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace aplikáciu a používať aplikáciu alebo jej časti či softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jej určením.

8.8. Pri použití aplikácie dochádza k získavaniu a spracovaniu údajov, ktoré sú v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov označené ako osobné údaje. Podmienky ochrany osobných údajov obsahujú zásady ochrany osobných údajov.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto obchodné podmienky sú v zmysle § 1751 občianskeho zákonníka neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi vami a prevádzkovateľom a nahradzujú všetky predchádzajúce vyhlásenia alebo akékoľvek predchádzajúce verzie týchto obchodných podmienok. Prípadná odlišná dohoda zmluvných strán má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

9.2. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek obchodné podmienky meniť a dopĺňať. Vzťahy medzi vami a prevádzkovateľom sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Aktuálna verzia obchodných podmienok je vždy k dispozícii na webovom rozhraní.

9.3. Vzťah medzi vami a prevádzkovateľom sa riadi právnym poriadkom Slovenskej/Českej republiky, najmä občianskym zákonníkom. Ak právny vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, je rozhodným právom slovenské právo.

9.4. V prípade akéhokoľvek sporu, týkajúceho sa využívania aplikácie, zmluvy (vrátane obchodných podmienok) alebo používania webového rozhrania (ďalej len „spor“) sa vy aj prevádzkovateľ zaväzujete vynaložiť všetko úsilie na vyriešenie urovnania sporu mimosúdnou cestou. Ak nebude spor vyriešený do 30 dní od začiatku rokovania, bude spor riešený príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

9.5. Prijatím týchto obchodných podmienok súhlasíte s tým, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa nemáte nárok na jednostranné započítanie svojich prípadných pohľadávok voči prevádzkovateľovi proti našim pohľadávkam voči vám. Ďalej nemáte nárok na postúpenie či prevod zmluvy, jej časti alebo pohľadávok voči prevádzkovateľovi na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa.

9.6. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok či zmluvy neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení obchodných podmienok alebo zmluvy.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 8. 9. 2017