Zásady ochrany osobných
a ďalších údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov ((ďalej len „Zásady“) spoločnosti:

Foxify s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 06397620,
není plátcem DPH,
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 281477

(ďalej len ako „správca“ alebo „my“),

opisujú spôsob získavania, používania a ďalšie nakladanie s osobnými údajmi získanými v súvislosti s objednávaním a používaním aplikácie foxydesk (ďalej len „aplikácia“) a webového rozhrania www.foxydesk.sk (ďalej len „webové rozhranie“).

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“), v znení neskorších predpisov.

Vaše osobné údaje získavame najmä pri objednávaní licencie k aplikácii, prípadne aj pri zriaďovaní administrátorského účtu a pri využívaní našich doplňujúcich služieb. Ďalej pri používaní aplikácie môže dochádzať k získavaniu a ukladaniu ďalších údajov uvedených nižšie.

1. Osobné a ďalšie získavané údaje

1.1 Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú najmä, ale nie výlučne, meno a priezvisko, e-mailová adresa a adresa bydliska. Osobné údaje nám poskytujete najmä pri objednávaní licencie k aplikácii, prípadne aj pri zriaďovaní administrátorského účtu a pri využívaní našich doplňujúcich služieb.

1.2 Ďalšími získanými údajmi sú údaje, ktoré získavame automaticky v súvislosti s nákupom a využívaním aplikácie, ako sú IP adresa, typ prehliadača, zariadenia a operačného systému, doba a počet prístupov na webové rozhranie, informácie získané pomocou súborov cookies a ďalšie podobné informácie.

1.3 Osobné a ďalšie údaje sú ďalej označené spoločne tiež ako „údaje“.

2. Použitie údajov

2.1 Objednaním licencie k aplikácii a využívaním aplikácie nám udeľujete v súlade so ZOOÚ súhlas so spracovaním vyššie v článku 1 definovaných údajov.

2.2 Prostredníctvom vyššie v článku 1 definovaných údajov vám predovšetkým umožňujeme nákup licencie a používanie aplikácie.

2.3 Údaje ďalej využívame v súvislosti s našimi službami na komunikáciu týkajúcu sa aplikácie a pre používateľskú podporu. Údaje môžu byť použité na zlepšovanie našich služieb, a to vrátane využívania analýzy správania používateľov.

2.4 V prípade, že nám v priebehu vyplnenia objednávky alebo zriadenia administrátorského účtu udelíte súhlas so zasielaním obchodných oznámení, môžu byť vaše osobné údaje využité na obchodné a marketingové účely, t. j. na vedenie databázy našich zákazníkov a na ponúkanie obchodu a služieb, a to na dobu neurčitú. Udelením súhlasu pri vyplnení objednávky alebo pri zriadení administrátorského účtu súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení všetkými elektronickými prostriedkami. Súhlas so zasielaním obchodných oznámení a elektronickej pošty za účelom priameho marketingu môžete kedykoľvek odvolať formou e-mailu, ktorý nám zašlete, alebo kliknutím na odhlasovací odkaz priamo v obchodnom oznámení.

2.5 V priebehu používania webového rozhrania vám môžu byť prezentované reklamné oznámenia tretích osôb. Táto ponuka tovaru a služieb sa odvíja od použitia súborov cookies uložených vo vašom zariadení. Použitie súborov cookies sa riadi článkom 5 týchto Zásad.

3. Správa a spracovanie osobných údajov

3.1 Sme správcami osobných údajov v zmysle ZOOÚ a sme vedení v registri na Úrade na ochranu osobných údajov pod registračným číslom 00075055.

3.2 Spracovaním vašich údajov môžeme poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.

3.3 Osobné aj ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

3.4 Osobné údaje budú spracovávané na dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

4. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

4.1 Máte právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na informácie o ich spracovaní (informácie o účele spracovania, informácie o zdrojoch týchto údajov a informácie o príjemcovi), pričom tieto informácie vám budú bez zbytočného odkladu poskytnuté na požiadanie. Ďalej máte právo na opravu osobných údajov a ďalšie zákonné práva k týmto údajom. Tieto práva nepodliehajú poplatkom.

4.2 Na základe vašej písomnej žiadosti odstránime vaše osobné údaje z databázy a ukončíme ich spracovanie, pokiaľ na ich ďalšie spracovanie nie je zákonný dôvod.

4.3 Ak sa domnievate, že vykonávame spracovanie vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou vášho súkromného života, môžete:

  • požiadať nás o vysvetlenie;
  • požiadať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav. Najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

4.4 Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Ak však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov. Toto ustanovenie sa nedotýka vášho oprávnenia obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

4.5 Za poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov môžeme požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

4.6 Ak budeme na spracovanie vašich údajov využívať externých spracovateľov, máte vyššie uvedené práva aj vo vzťahu k spracovateľovi.

5. Služby spoločnosti Google a súbory cookies

5.1 Webové rozhranie na svoju činnosť využíva takzvané „cookies“.

5.2 Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webového rozhrania.

5.3 Zaškrtnutím súhlasu na webovom rozhraní udeľujete svoj súhlas s využívaním súborov cookies a tiež so spracovaním údajov o vás nami, a to spôsobom a na účely podrobnejšie popísané na webovom rozhraní.

5.4 Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

5.5 Upozorňujeme na to, že pri vlastnom nastavení používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebude možné plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

5.6 Webové rozhranie ďalej používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). K využívaniu cookies dochádza aj v rámci využívania týchto služieb. Zaškrtnutie súhlasu podľa článku 5.3 týchto Zásad sa vzťahuje aj na spracovanie údajov o vás spoločnosťou Google.

5.7 Ak vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: Ako Google využíva dáta, keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Máme sídlo v Českej republike.

6.2 V súlade s § 27 ods. 1 ZOOÚ môžu byť osobné údaje prenášané do ostatných členských štátov Európskej únie.

Tieto Zásady sú platné a účinné od 8. 9. 2017